És un assentament costaner d’època romana i tardorromana, relacionat amb el comerç i l’explotació dels recursos de la mar: pesca, sal i derivats. Al capdamunt de la darrera fase del jaciment s’ha documentat una cel·la de pregària o ràbita islàmica dels segles X-XI.